เกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับประเทศไทย

เกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับประเทศไทย

เกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับประเทศไทย มีความหมายตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีดังนี้

เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ องค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ( มกอช.9000 เล่ม 1-2546)

ปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic livestock) หมายถึง ระบบการจัดการผลิตปศุสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างผืนดิน พืช สัตว์ที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ ที่ทำให้เกิดความเครียดต่อสัตว์น้อยที่สุด ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดี เน้นการป้องกันโรคโดยการจัดการฟาร์มที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี ( มกอช.9000 เล่ม 2-2548)

จากความหมายดังกล่าวมีข้อกำหนดที่เป็นรายละเอียดอีกมาก ซึ่งผู้ผลิตควรต้องรู้โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว๊บไซท์ของ มกอช. www.acfs.go.th

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2 responses to this post.

  1. “เกษตรอินทรีย์…ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ องค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ ธรรมชาติ” เกษตรอินทรีย์มีข้อดีหลายอย่าง ที่ช่วยเหลือทั้งตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิม แต่จากประสบการณ์ที่ไปออกไปพบปะเกษตรกรจริงๆ นั้น ยังมีเสียงสะท้อนถึงความไม่มั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์จะให้ผลผลิตดีกว่าระบบสารเคมีหรือไม่

    ส่งผลให้ปัจจุบัน เกษตรกรหลายรายที่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหันมาใช้วิธีเกษตรปลอดสารพิษแทน และอีกสาเหตุหนึ่งคือภาครัฐยังทำงานไม่ต่อเนื่องอย่างที่นโยบายได้ระบุไว้ ทำให้ภาคเอกชนต้องหันมาร่วมมือกันเอง ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรได้มากระดับหนึ่ง โดยเฉพาะผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดครับ

    ขอให้กำลังใจ organicthai ทำงานต่อไปนะครับ

    http://www.greenlattes.com/

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: